De Subsidiekaart voor Zorg en Welzijn

Subsidies en financieringsmogelijkheden zijn er voor verschillende doelen en in alle soorten en maten. Deze digitale subsidiekaart geeft je een overzicht van verschillende landelijke en regionale regelingen.

De subsidies hieronder zijn een selectie. Download hier de uitgebreide subsidiekaart.

De notitie van het ministerie van VWS over de subsidies voor verpleeghuizen.

Direct naar de subsidies van ZWconnect

SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie gericht op werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten gericht op het stimuleren van extra instroom.

VitaalKrachtige Regio

De VitaalKrachtige Regio maakt het (samen met het Europees Sociaal Fonds) mogelijk om verschillende pilots en extra acties op te zetten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

NL Leert Door

Via de subsidie NL Leert Door – sectoraal maatwerk kun je, als werkgever in Zorg en Welzijn, jouw medewerkers diverse activiteiten aanbieden met forse korting.

Regelhulp

Op zoek naar een nieuwe werknemer? De regelhulp financieel CV van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid helpt hierbij. Als werkgever is het mogelijk om voor sommige werknemers gebruik te maken van aantrekkelijke financiële regelingen. Deze regelhulp bepaalt wat de mogelijkheden zijn en hoe hoog het voordeel is.

Leren en opleiden

Dit is een subsidie die werkgevers stimuleert om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Het is een tegemoetkoming voor de kosten voor begeleiding. Er is 2.700 euro per praktijk- of werkleerplaats beschikbaar.

Klik hier voor meer informatie

Dit is een vergoeding voor zorginstellingen die stages realiseren voor leerlingen die een verpleegkundige, verzorgende of sociaalagogische opleiding, of een opleiding tot dokters-, apothekers- of tandartsassistent volgen.

Op basis van gerealiseerde stageplaatsen krijgen zorginstellingen een vergoeding voor hun stagebeleid. De aanvraagformulieren worden medio augustus verzonden naar de zorginstellingen. Vanaf dat moment kan ook een aanvraagformulier van de website  gedownload en ingediend worden (zie link hieronder).

Klik hier voor meer informatie.

Via deze regeling kan een huisartsenpraktijk een vergoeding krijgen voor stageplaatsen en een vergoeding voor de praktijkbegeleiding. Deze regeling is ingevoerd als stimulans voor toename van het aantal stageplaatsen doktersassistenten en praktijkondersteuners voor de huisartsenpraktijk.

​Klik hier voor meer informatie.

De regeling is in de gericht op het regionaal inrichten en versterken van opleidingsplannen gericht op:

 1. Nieuwe instroom van medewerkers
 2. Met ontslag bedreigde medewerkers
 3. Opscholing via kwalificerende scholing (BBL en HBO opleidingen)
 4. Praktijk- en werkbegeleiders

 

Wanneer een werknemer binnen een van deze groepen valt, dan komen verschillende scholingsactiviteiten in aanmerking voor subsidie. Het gaat hier om BBL-trajecten, HBO-duale en -deeltijdtrajecten, en verschillende andere (korter durende) trainingen en opleidingen. Deze regeling wordt voor de regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord uitgevoerd door ZWconnect.

Klik hier voor meer informatie.

Via deze regeling kunnen werknemers, ZZP’ers, flexwerkers en werkzoekenden een beroep doen op tegemoetkoming voor ontwikkeladvies en scholing. De overheid heeft daarvoor 95 miljoen euro beschikbaar gesteld.

​Klik hier voor meer informatie

Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund. Zorgaanbieders kunnen hierbij subsidie krijgen voor het creëren van een dergelijke tijdelijke baan. De maximale subsidiebedragen liggen op 120% van het wettelijk minimumloon en betreffen onder andere de onregelmatigheidstoeslag, eindejaarsuitkering, vakantiegeld, pensioen- en sociale zekerheidslasten en de transitievergoeding.

Klik hier voor meer informatie

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking voor deze subsidie.

Klik hier voor meer informatie

Met deze regeling wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken en is bedoeld als stimulans voor allerlei nieuwe ideeën gericht op leren en ontwikkelen. Werkgevers en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor:

 • Doorlichting onderneming om een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken.
 • Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers in te richten.
 • Initiatieven gericht het aanmoedigen van medewerkers in hun ontwikkeling.
 • praktijkleerplaatsen voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg.

 

Klik hier voor meer informatie

In dienst nemen van een doelgroep

UWV vergoedt ondersteuning door een jobcoach voor bepaalde groepen arbeidsgehandicapten voor de duur van maximaal 3 jaar. De vergoeding wordt rechtstreeks aan de jobcoach betaald. Een werkgever kan ook een eigen werknemer als jobcoach aanwijzen, waarvoor de uren (tot een maximum) vergoed worden.

Klik hier voor meer informatie.

Werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen kunnen een vergoeding krijgen voor de aanpassingen aan de werkplek.

Deze vergoeding is voor noodzakelijke aanpassingen van de werkplek, de aanschaf van noodzakelijke hulpmiddelen en/of de noodzakelijke aanpassing en inrichting van het bedrijf, waardoor een werknemer met een WAO- of WIA uitkering kan werken.

Klik hier voor meer informatie.

​Proefplaatsingen zijn bedoeld voor werkzoekenden met uitzicht op een baan, waarvan de werkgevers twijfelen of de werkzoekende het werk aan kan. De werkzoekende gaat dan twee maanden werken bij een werkgever.

​Tijdens de proefplaatsing behoudt de werkzoekende zijn/haar uitkering en betaalt de werkgever nog geen salaris. De werkgever moet wel op papier verklaren van plan te zijn om een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden.

Klik hier voor meer informatie

Voor werknemers geboren vóór 8 juli 1954 die tenminste 52 weken onafgebroken WW-uitkering hebben ontvangen en die op of na 8 juli 2009 in dienst zijn getreden wordt in geval van ziekte een ziektewet-uitkering uitgekeerd.

De uitkering start na 13 weken arbeidsongeschiktheid, de eerste 13 weken zijn voor rekening van de werkgever. De werkgever heeft dus geen ziektekosten meer bij een ziekteverzuim van meer dan 13 weken.

Klik hier voor meer informatie.

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018.

Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig.​

Klik hier voor meer informatie.

Werkgevers kunnen arbeidsgehandicapte werknemers die (nog) niet volledig presteren in dienst nemen tegen een salaris dat in verhouding staat tot de prestatie die de werknemer kan leveren.

De werkgever betaalt de werknemer tijdelijk minder loon omdat de werknemer minder aan kan dan de andere werknemers. Voorwaarde hierbij is dat de werknemer een Wajong-uitkering heeft.

Klik hier voor meer informatie.

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever.

Het UWV biedt:

 • Een gratis bedrijfsscan waarmee werkgevers worden ondersteund taken op te sporen die goed kunnen worden uitgevoerd door een kandidaat uit de doelgroep.
 • Financiële compensatie voor de verminderde productiviteit (de zogenaamde ‘loonwaarde’) van kandidaten.
 • Een aanspraak op de no-riskpolis als hij besluit een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in dienst te nemen. Als de arbeidsgehandicapte werknemer ziek uitvalt, hoeft de werkgever niet op te draaien voor de loonkosten.

 

Klik hier voor meer informatie.

Duurzame inzetbaarheid

Zorgaanbieders (Zvw, Wlz, Wmo, Jeugdwet) kunnen een voucher aanvragen om maximaal vier medewerkers te trainen tot digicoach. Een digicoach is een medewerker/zorgprofessional van een zorgaanbieder die collega’s kan ondersteunen bij digitale vragen.

Klik hier voor meer informatie

​Door dit project wordt werkgevers de mogelijkheid geboden om zelf een pilot te starten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dit is een regionale ESF-subsidie die wordt uitgevoerd door ZWconnect. Vanuit deze regeling wordt 50% van de gemaakte kosten voor de pilot vergoed middels de subsidie.

Klik hier voor meer informatie

Als werkgever is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid van werknemers leidt. De subsidie is te gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen. Aanvragen kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018. De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op is op’ basis.

Klik hier voor meer informatie

Als werknemers twee jaar ziek zijn, gaan zij vrijwel altijd uit dienst van hun werkgever. Dat geldt ook voor medewerkers in de zorg. De overheid wil graag dat deze medewerkers binnen de zorg blijven werken. Met deze subsidie kunnen werkgevers langdurig zieke werknemers na het tweede ziektejaar langer in dienst houden. Zo kunnen werkgevers met hun werknemers blijven werken aan hun herstel en re-integratie. De overheid vergoedt een deel van loonkosten van de verlengde loondoorbetaling.

Klik hier voor meer informatie

Projectfinanciering

Het Instituut Gak biedt subsidie aan voor projecten gericht op sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. De projecten moeten ondersteuning bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en zorgen ervoor dat de arbeidsparticipatie in Nederland toeneemt. Het Instituut Gak ondersteunt 5 categorieën: activering, bijdragen aan politiek debat, ontwikkeling en evaluatie van instrumenten en methodieken, preventie, voorlichting.

Door middel van de subsidie kunnen werkgevers ondersteuning bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Klik hier voor meer informatie.

De middelen van Waardigheid en Trots kunnen worden ingezet voor een zinvolle daginvulling voor bewoners van verpleeghuizen en het versterken van de deskundigheid van personeel.

Zorgaanbieders kunnen in samenwerking met Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en indien aanwezig VAR een plan opstellen om deze extra middelen in te zetten voor zinvolle dagbesteding en goed toegeruste zorgverleners.

Klik hier voor meer informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit maakt het mogelijk om maximaal drie jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) valt.

​Voor de aanvraag van een experiment moet een overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar/zorgkantoor worden opgesteld. Werkgevers krijgen de gelegenheid nieuwe vormen van zorg uit te proberen die moeten leiden tot een betere prijs/kwaliteitverhouding van zorg, een efficiëntere zorgorganisatie of verbetering van de kwaliteit van zorg.

Klik hier voor meer informatie

De overheid wil de brede toepassing van effectieve zorginnovaties versnellen. Er komen daarom ‘Health Deals’ tussen overheid en (private) partners om die zorginnovaties verder op weg te helpen. Health Deals zijn afspraken tussen de overheid en verschillende andere partijen, waaronder private partijen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Dit omdat er knelpunten zijn die met hulp van de rijksoverheid wellicht op te lossen zijn.

Het is mogelijk om samen met verschillende partijen, zoals een zorginstelling, kennisinstelling, verzekeraar, maatschappelijke organisatie of decentrale overheid, een health deal aanmelden.

Klik hier voor meer informatie

ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. Zij hebben hierbij verschillende programma’s waarbinnen een aanvraag ingediend kan worden.

Klik hier voor meer informatie

Bent u aanbieder van zorg of ondersteuning en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van e-health? Voor u is het mogelijk om subsidie aan te vragen via de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET). Deze regeling stimuleert e-health activiteiten, die ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Deze regeling wordt uitegevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Klik hier voor meer informatie.

Met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd bevordert ZonMw dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten bij te dragen aan die sterke samenleving, waarbij jongeren ruimte, waardering en ondersteuning krijgen om zichzelf te ontplooien en talenten te ontwikkelen.

Klik hier voor meer informatie

De SOW geeft uw organisatie een financieel steuntje in de rug om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. Dit kan eventueel in samenwerking met zzp’ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten. Voorbeelden van projecten zijn projecten gericht op meer samenwerking, minder administratieve lasten en meer intervisie en collegiale toetsing. De SOW biedt subsidie die u deels kunt gebruiken om personeel vrij te maken en externe capaciteit en deskundigheid in te huren.

Klik hier voor meer informatie

Om te zorgen dat een technologische innovatie daadwerkelijk op grote schaal wordt opgepakt, is het belangrijk dat technologiebedrijven bij de ontwikkeling al zoveel mogelijk samenwerken met gebruikers en bijvoorbeeld inkopers van zorg- en welzijnsinstellingen, verzekeraars en gemeenten. Deze regeling stimuleert die samenwerking en maakt het testen en toetsen in de praktijk toegankelijker. Dit innovatieprogramma ZorgTech wordt mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland, TNO, InnovationQuarter en Medical Delta.

Klik hier voor meer informatie

Met deze regeling kun je coaching aanvragen voor een implementatie- of opschalingsvraagstuk. Het doel van de regeling is om een bijdrage te leveren aan het beter, sneller en duurzaam implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. Door samen te werken met een implementatie- of opschalingscoach kunnen zorgorganisaties en ontwikkelaars van een zorginnovatie (in samenwerking met een zorgorganisatie) een stap zetten in het implementatie- of opschalingsproces.

Klik hier voor meer informatie 

Werknemers

Dit fonds biedt materiële hulp voor verpleegkundigen en ziekenverzorgenden die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en niet in staat zijn om noodzakelijke aankopen te doen.

Klik hier voor meer informatie.

Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en in loondienst gaan werken, kunnen in het geval hun salaris lager ligt dan wat ze volgens het UWV nog kunnen verdienen onder bepaalde voorwaarden een aanvulling op hun inkomen krijgen.

De loonsuppletie is in het eerste jaar maximaal 20% van het loon dat volgens UWV verdient kan worden. Ieder jaar wordt dit een beetje minder: het tweede jaar is dit 75% van de loonsuppletie, het derde jaar 50%. In het laatste jaar is dit 25%.

Klik hier voor meer informatie.

​Samen met een ervaren loopbaanadviseur van Sterk in je werk kan een werknemer in Zorg en Welzijn stil staan bij de eigen (werk)situatie. Gezamenlijk wordt gekeken naar waar iemand goed in is en hoe te laten zien aan een werkgever. Als een werknemer behoefte heeft aan meer dan één gesprek, dan wordt gekeken naar wat verder nodig is. Denk aan hulp bij het schrijven van een sollicitatiebrief, een beroepentest, cursus of opleiding.

​Klik hier voor meer informatie.

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van € 1.000 per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet STAP-budget. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Hiermee wil de overheid mensen helpen, die zich willen ontwikkelen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het STAP-budget vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

Klik hier voor meer informatie

Naam*
Toestemming*
Michel Winnubst
Michel Winnubst
Projectleider
Zwconnect contact persoon
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Michel.
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Michel.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Naam:*
Toestemming*