Thuiswerken: hoe gaat het eraan toe ná corona?

Thuiswerken. Een onderwerp en vraagstuk dat steeds actueler wordt nu het aantal besmettingen omlaag gaat, de vaccinatiesnelheid flink op gang is gekomen en het daarmee ook weer mogelijk wordt om wat vaker naar kantoor te gaan. In Zorg & Welzijn kijken we terecht voornamelijk naar de zorgverleners die niet thuis konden werken en juist in de ‘frontlinie’ hebben gestaan. Maar het is ook belangrijk om het ondersteunend personeel, dat voornamelijk thuis heeft gewerkt het afgelopen jaar, niet te vergeten.

Vanuit ZorgZijn Werkt en Care2Care willen we daarom ook aandacht besteden aan deze groep door het te hebben over thuiswerken ná Corona, en daarbij de vraag te stellen hoe je hier als werkgever mee omgaat, wat de mogelijkheden zijn en waar je rekening mee moet houden.

Hierin nemen we je deze periode mee in een drietal artikelen, met als doel om een beeld te geven van het vraagstuk, de mogelijkheden die de situatie biedt en om een stimulans te bieden er binnen de organisatie mee aan de slag te gaan.

Vorige week is het eerste deel geplaatst, waarin een aantal onderzoeken zijn geanalyseerd en is gekeken naar de invloed van thuiswerken op onze gezondheid en op onze productiviteit. Vandaag, in het tweede deel, gaan we het hebben over thuiswerken na corona. Hierbij is gekeken naar recent gepubliceerd onderzoek en zijn we met een aantal zorgorganisaties uit de regio in gesprek gegaan over hun thuiswerkbeleid. Het derde en laatste deel zal gaan over gezond en veilig thuiswerken. Waar moet je als werkgever, maar ook als werknemer, rekening mee houden? Hierin worden ook praktische tips gegeven voor de thuiswerkende medewerker.

We gaan hierover graag met jullie in gesprek, om jullie ideeën, aanpak en eventuele vragen omtrent thuiswerken te horen. Op dinsdag 12 oktober van 09.30 tot 11.00 uur is hiervoor de gelegenheid. Meld je hier direct aan.

Thuiswerken na corona
ZorgZijn Werkt en Care2Care hebben ook een aantal organisaties gevraagd hoe zij omgaan met thuiswerken en wat hun beleid wordt na corona. De meeste organisaties gaven aan dat er nog geen beleid is voor de periode na corona of dat ze hiermee nog in de beginfase zitten, maar een aantal zijn hier al wat verder mee.

De organisaties waarmee is gesproken zijn allemaal van plan om na corona hun medewerkers de mogelijkheid te bieden om thuis te werken. De verhouding tussen thuis- en op kantoor werken, verschilt wel aanzienlijk. Zo verwacht één organisatie dat de verhouding 80% (kantoor) – 20% (thuis) zal zijn, terwijl een andere organisatie verwacht dat de verdeling op 50% – 50% zal komen te liggen.

​Daarnaast verschilt ook de wijze waarop het wordt georganiseerd. Zo stimuleert een organisatie hun werknemers om thuis te werken, door ook een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag te organiseren, gebaseerd op het Nibud-advies.

Een andere organisatie pakt het net wat anders aan. Daar is het uitgangspunt om op vrijwillige basis afspraken te maken over thuiswerken, die wordt overeengekomen tussen werknemer en diens leidinggevende, en die aan een aantal voorwaarden verbonden is. Zo is het aantal thuiswerkdagen gemaximeerd op twee thuiswerkdagen bij fulltime dienstverband, en dient de (parttime) werknemer minimaal twee dagen op locatie aanwezig te zijn. Daarbij is het de verantwoordelijkheid voor de werknemer om conform Arbowetgeving te kunnen werken, waarbij het mogelijk is om faciliteiten, zoals bijvoorbeeld een los toetenbord en muis, in bruikleen te krijgen. Kan de werknemer thuis niet gezond en veilig werken, dan wordt diegene geacht zijn of haar werk op kantoor uit te voeren.

Bij het maken van beleid is het ook belangrijk om rekening te houden met diverse functieprofielen waarbij thuiswerken niet of niet altijd mogelijk is. Een voorbeeld hiervan is personeel dat op bepaalde tijden telefonisch bereikbaar moet zijn. Het is belangrijk hier duidelijke afspraken over te maken.

TNO heeft recent een rapport uitgebracht over de impact van de Covid-19 pandemie op werknemers. “Hierin geeft 1 op de 3 thuiswerkers aan in de toekomst (na Corona) grotendeels of volledig op kantoor te willen werken, terwijl bijna 1 op de 4 aangeeft grotendeels vanuit huis te willen werken. Daarnaast gaf 42% van de thuiswerkers aan evenveel thuis als op locatie te willen werken in de toekomst.” Op de vraag hoeveel ze dan thuis willen werken, geeft men aan gemiddeld genomen graag 18 uur thuis te willen blijven werken. Hierbij zit een duidelijk verschil tussen werknemers die nu deels thuiswerken, zij willen na corona gemiddeld 14 uur thuis blijven werken, en werknemers die uitsluitend thuiswerken. Zij willen na corona gemiddeld 19 uur thuis blijven werken.

Productiviteit
In een publicatie van het CPB geven mensen aan gemiddeld graag 9 uur per week thuis te willen werken. Dat verschilt nogal met de 18 uur uit het onderzoek van TNO, maar is alsnog meer dan het gemiddelde van 4 uur per week, dat we voor corona thuiswerkten. Het CPB heeft ook een analyse gedaan naar de productiviteit van thuiswerken, en daaruit blijkt dat werknemers productiever zijn dan op kantoor. De meest genoemde oorzaken hiervoor zijn; beperktere reistijd, verhoogd welzijn en een geringer aantal onderbrekingen.

Om thuis productief te kunnen zijn, dient overigens wel aan bepaalde randvoorwaarden te worden voldaan, en waar dus ook rekening mee moet worden gehouden wanneer medewerkers thuis blijven werken na corona. Zo zijn een goede IT-infrastructuur en een goed ingerichte thuiswerkplek van belang. In het volgende hoofdstuk laten we zien hoe je hiermee aan de slag kunt. Daarnaast is ook een goede vertrouwensrelatie met de manager van belang. Tot slot moet ook rekening worden gehouden met de minimale hoeveelheid aan face-to-face contact dat nodig is om het werk goed uit te voeren.

Conclusie
Uiteindelijk verschilt per organisatie wat het beste zal werken. Zoals het onderzoek van TNO laat zien, verschilt het ook per werknemer of er beter thuis of beter op kantoor gewerkt kan worden. Er is dan ook geen blauwdruk hoe je werken na corona het beste kan regelen. Maar daarom is het juist belangrijk om erover in gesprek te gaan met je medewerkers. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van beide partijen om zich hierover uit te spreken. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om een enquête uit te zetten onder het kantoorpersoneel, waarin wordt gevraagd naar hun voorkeuren en wensen met betrekking tot thuiswerken. Tot slot is het belangrijk om er uiteindelijk voor te zorgen dat de verwachtingen naar elkaar duidelijk zijn, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*