Arbeidsmarktprogramma 2022

Net op het moment dat zorg- en welzijnsprofessionals bekomen leken te zijn van de grootste coronagolven, staat de sector opnieuw onder flinke druk. Eens te meer is duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat er voldoende geschoold personeel is en ook behouden blijft voor Zorg en Welzijn. De prognoses laten echter oplopende tekorten zien voor de komende jaren.

Wij vinden dat een tekort aan zorg- en welzijnsprofessionals nooit de reden mag zijn om niet aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Om de groeiende zorgvraag aan te kunnen moeten we meer, beter en anders met elkaar optrekken. Door de krachten te bundelen, nauw samen te werken en kennis te delen, geloven wij dat de werkgevers in zorg, welzijn en onderwijs kunnen bijdragen aan een gezonde arbeidsmarkt in onze regio.

In dit eerste arbeidsmarktprogramma van ZWconnect (voorheen ZorgZijn Werkt en Care2Care) schetsen we met welke plannen wij de arbeidsmarktvraagstukken te lijf willen gaan, door ons in te zetten voor goede opleidingen, instroom, doorstroom en behoud. Met als resultaat genoeg gekwalificeerd, gemotiveerd en passend personeel. En dat vanuit ons credo: Groots denken, lokaal samen doen!

– Coralie Elmont, directeur ZWconnect

Onze dienstverlening

In dit arbeidsmarktprogramma spelen we actief in op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. ZWconnect hanteert daarbij twee soorten dienstverlening: onze basis- en extra dienstverlening voor aangesloten werkgevers. De basis dienstverlening is toegankelijk voor de gehele regio en dus niet afhankelijk van een lidmaatschap. De extra dienstverlening is exclusief beschikbaar voor de bij ons aangesloten werkgevers.

Onze diensten zijn voornamelijk gericht op HR-professionals/opleiders en bestuurders. De eerste doelgroep kan bij ons terecht voor concrete tools ten behoeve van goed werkgeverschap, best practices, een netwerk en inkoopvoordeel. Aan bestuurders bieden we inzicht en inspiratie.

Om voor werkgevers een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende projecten en diensten, hanteren we vier thema’s waar deze in gegroepeerd zijn. Dit zijn de thema’s Voorlichting en imago, Instroom, Behoud en Anders organiseren en innoveren. Onder elk van deze thema’s vallen projecten met elk weer hun eigen activiteiten om het project tot een succes te maken. Door in het uitklapmenu op een project te klikken, lees je meer over zowel de inhoud van het project als van de onderliggende activiteiten.

Basis dienstverlening

  • Inzicht
  • Overzicht
  • Netwerk

 

Extra dienstverlening

  • Voorlichting en imago
  • Instroom
  • Behoud
  • Anders organiseren en innoveren

Basis dienstverlening

Onze basisdienstverlening vormt het fundament van de inhoudelijke thema’s en het regionale arbeidsmarktprogramma. De projecten en diensten die hieronder vallen zijn beschikbaar voor zowel leden als niet-leden.

ZWconnect is dé plek voor werkgevers, samenwerkingsverbanden van werkgevers en andere stakeholders voor hun arbeidsmarktinformatie. Het beantwoorden van de vragen van werkgevers, individueel en als samenwerkingsverband, staat daarbij centraal. We blijven deze informatie voorzien aan de hand van ons arbeidsmarktonderzoek, de arbeidsmarktprognoses en het uitstroomonderzoek. Daarnaast willen we in 2022 onze arbeidsmarktprojecten voorzien van een betere onderbouwing, door middel van literatuuronderzoek. Door te investeren in het fundament leggen we sterker de nadruk op de urgentie voor werkgevers om tot actie over te gaan.

Contactpersoon: Marlies Rosenbrand

Leden en stakeholders weten wie we zijn, waar we voor staan en waarvoor ze bij ons terecht kunnen. Via onze social mediakanalen, website en doelgerichte mailings communiceren we over onze projecten en diensten. Daarnaast geven we updates over landelijke projecten, zoals Sterk in je werk en NL leert door. Met onze subsidiekaart brengen we organisaties en samenwerkingsverbanden op de hoogte van subsidies, die gericht zijn op arbeidsmarktvraagstukken.

Contactpersoon: Jim Gardien

Regionale samenwerking tussen aanbieders uit verschillende branches en sectoren is van groot belang om te kunnen anticiperen op de arbeidsmarkt opgaven. ZWconnect coördineert daarom zelf diverse netwerkgroepen, om dit dialoog tussen de verschillende organisaties tot stand te brengen. Het doel van dit alles is om een gecommitteerd, regionaal netwerk te realiseren en borgen. Hiermee bevorderen en faciliteren we kennis, contact en gezamenlijke activiteiten tussen betrokken organisaties op het gebied van arbeidsmarktoplossingen en creëren we overzicht, inzicht en samenhang in het netwerk.

Contactpersoon: Michel Winnubst

Voorlichting en imago

Verschillende doelgroepen in Zorg en Welzijn hebben behoefte aan verschillende informatie over werken en leren in de sector. Wij faciliteren zowel de jongeren, zij-instromers als zorg- en welzijnsprofessionals door middel van een eenduidige en gebundelde informatievoorziening. Daarnaast dragen we bij aan een positief imago van de sector.

Door onze Toekomstwijzer krijgen jongeren een goed beeld van de werk- en opleidingsmogelijkheden in de sector Zorg en Welzijn. We bieden gastlessen aan en onderhouden een netwerk met decanen. Ook zetten we per branche een ambassadeur in voor voorlichtingsactiviteiten en zijn we aanwezig bij beurzen en evenementen om de zichtbaarheid van de sector te vergroten.

Contactpersoon: Joyce Nihof

Op onze loopbaanportal bieden we een overzicht van alle leerwerkplaatsen in de regio, die relevant kunnen zijn voor deze doelgroep. Met de Ontdekdezorg week hopen we veel zij-instromers en herintreders te bereiken om hen te interesseren voor een baan in Zorg en Welzijn. De workshops van de Sterk in je werk week moeten er daarnaast aan bijdragen dat zorg- en welzijnsmedewerkers zich gelukkig(er) in hun werk voelen.

Contactpersoon: Renske Mijderwijk

De loopbaanportal (Zorg en Welzijn Plein) is dé plek waar alle relevante regionale informatie over instroom, behoud en mobiliteit te vinden is voor schoolverlaters, zij-instromers en werkenden in Zorg en Welzijn. Hiermee geven we in de regio een goed beeld van de opleiding- en werkmogelijkheden binnen de sector, stimuleren we mobiliteit en laten we vraag en aanbod samen komen. Daarnaast draagt de loopbaanportal bij aan het laden van een positief imago van de zorg- en welzijnsprofessional.

Contactpersoon: Loes Kwint

Instroom

Om de tekorten in Zorg en Welzijn het hoofd te bieden, moeten er voldoende mensen blijven instromen in de sector. Wij willen de instroom in Zorg en Welzijn innoveren en stroomlijnen in de regio, met als doel dat er voor iedereen die wil werken of leren in de sector ook plek is. Hierbij hebben wij naast aandacht voor de reguliere instroom ook specifiek aandacht voor anders organiseren van de instroom.

Organisaties hebben behoefte aan regionale ondersteuning als het gaat om het strategische stagevraagstuk en begeleiding van onder andere (zij-)instroom, stagiaires en het eigen zorg- en welzijnspersoneel. In de regio werken wij samen in verschillende pilots die specifiek ingaan op de uitdagingen verbonden aan het regionaal strategisch (en gezamenlijk) opleiden. Daarnaast werken we aan een routekaart voor organisaties, waarin wordt aangegeven welke van de initiatieven bewezen leiden tot het vergroten van de instroom en het opleidingsrendement.

Contactpersoon: Lies Lokkerbol

De vijver met gediplomeerden zorgprofessionals raakt leeg. Welke (andere) kanalen kunnen wij aanboren en wat is daarvoor nodig? In ons Recruitmentnetwerk delen we inzichten en ervaringen op het gebied van werving en selectie van (niet-reguliere) instroom. Daarnaast zetten we enkele pilots op om professionals aan de sector te binden. Een voorbeeld hiervan is Retourticket naar de zorg, een event dat specifiek gericht is op het aantrekken van herintreders. Het organiseren van Matchcafé ’s moet daarnaast bijdragen aan de beeldvorming, het imago en uiteindelijk aan instroom van verschillende doelgroepen.

Contactpersoon: Linda van der Veer

Behoud

Niemand verlaat de sector zonder een goede reden of redenen die te voorkomen zijn. Wij willen dat medewerkers gezond, vitaal en gelukkig in hun werk zitten. ZWconnect faciliteert werkgevers om het behoud van medewerkers mogelijk te maken middels het aanreiken van tools, projecten en best practices.

Wij stimuleren regionale mobiliteit en willen de regionale paden vanuit de werkgever goed in kaart brengen. We kijken welke samenwerkingen kunnen bijdragen aan loopbaanroutes voor professionals over organisaties heen. Op het gebied van onboarding zetten we ons Lerend netwerk onboarding voort en wordt de toolbox doorontwikkeld. Daarnaast wordt de kenniswebsite onboardenzorgenwelzijn.nl voorzien van relevante en praktische informatie.

Contactpersoon: David Huizing

Onder de noemer Vitaalkrachtige Regio vallen alle activiteiten, bijeenkomsten en communicatie die te maken hebben met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Leden kunnen kosteloos gebruikmaken van onze expertise op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en deelnemen aan de netwerkgroep Behoud. We geven bekendheid aan het Gezond & Zeker-programma door de juiste tools aan te reiken. Daarnaast zetten we pilots op die gericht zijn op het versterken van de vitaliteit en betrokkenheid van de medewerkers in Zorg en Welzijn.

Contactpersoon: Nicolien Verhage

Anders organiseren en innoveren

Om ervoor te zorgen dat werkgevers in Zorg en Welzijn zich blijvend richten op de vraag hoe het werk anders en slimmer georganiseerd kan worden, neemt ZWconnect in 2022 de rol van inspirator en overstijgende verbinder aan. Hiermee zorgen we dat werkgevers op de hoogte zijn van wat er gebeurt op dit thema in de regio en minimaliseren we de kans dat werkgevers het wiel opnieuw blijven uitvinden.

Door sociale innovatie en de inzet van slimme (informatie)technologie kunnen zorgprocessen efficiënter worden ingericht. Binnen het projectplan Impactvolle Zorginnovatie organiseren we webinars over de impact van technologie op het werk in de zorg en een verkenning uitgevoerd naar de oprichting van een digitale e-health marktplaats. We faciliteren werkgevers in de organisatie van eigen activiteiten voor de Slimme Zorg Estafette. Daarnaast wordt er een overzicht opgeleverd van alle regionale initiatieven en (transmurale) netwerken waarbij de focus ligt op slimmer werken met technologische innovaties en toepassingen. Ook willen samen met werkgevers aan de slag gaan met het digivaardig maken van professionals.

Contactpersoon: Maartje Bouwens

We willen de regie op flexibele inzet van personeel terug brengen naar de regio, waardoor werkgevers meer grip hebben op kosten en kwaliteit en minder afhankelijk zijn van intermediairs. In 2022 maken we inzichtelijk welke initiatieven er in de regio zijn binnen het thema flexibilisering en organiseren we inspiratiesessies om het thema levendig te houden in onze regio.

Contactpersoon: Joyce Nihof

Naam*
Toestemming*
Coralie Elmont
Coralie Elmont
Directeur
Directeur
Wil je verder praten over ons arbeidsmarktprogramma? Neem dan contact op met Coralie.
Wil je verder praten over ons arbeidsmarktprogramma? Neem dan contact op met Coralie.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Naam:*
Toestemming*