Eerste stakeholdersbijeenkomst ZWconnect: Naar een Toekomstgerichte Arbeidsmarkt

Op maandag 28 augustus vond de eerste stakeholderbijeenkomst van ZWconnect plaats in de Buitencantine in Valkenburg (Zuid-Holland). Het doel van deze bijeenkomst was om met vertegenwoordigers van diverse subregio’s, werkvelden en branches binnen Zorg en Welzijn in Zuid-Holland met elkaar het gesprek aan te gaan over de arbeidsmarkt. Deze input wordt gebruikt om het meerjaren-arbeidsmarktprogramma nader vorm te geven. In dit artikel leest u een beknopt verslag van de avond.

Panelgesprekken

Het bestuur van ZWconnect benadrukte in het eerste panelgesprek nog maar eens de absolute noodzaak voor meer samenwerking tussen de regionale zorg- en welzijnsorganisaties. “Het toenemende personeelstekort is niet alleen een probleem van de zorg, maar van de hele maatschappij”, aldus bestuursvoorzitter Dick van Duijn. “De werkgeversorganisatie is er om van verschillende branches te kunnen leren en na te gaan wat naar elkaar toebracht kan worden”. Bestuurslid Bas Timman voegt daaraan toe: “Tegenwoordig wisselen medewerkers snel van werkgever. De vraag is dus hoe we het werk zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken om deze medewerkers te behouden voor de sector.” “Samenwerking vraagt wel iets van organisaties”, aldus bestuurslid Hans Brehler. “Je moet namelijk over je eigen belang heen durven stappen om in gezamenlijkheid op te kunnen trekken.”

In het tweede panelgesprek kwamen vertegenwoordigers van transmurale netwerken en de acute zorg aan het woord over hoe een regiobeeld omgezet kan worden in een regioplan. “Zie het probleem als een kans”, begon Veronique Bekendam van Transmuralis. “Vergrijzing kun je als een potentieel zien, door bijvoorbeeld gebruik te maken van jong gepensioneerden die interesse hebben in werken in de zorg als aanvulling op hun pensioen.” “We moeten niet alleen een plan maken, maar ook bepalen waar we prioriteit op leggen”, aldus Bregje Thomassen van Vereniging Transmurale Zorg en Zoetermeer 2025. Coralie Elmont, directeur van ZWconnect, sloot af: “Vanuit subregio’s zie je overal dezelfde problematiek in de Regiobeelden. De aanpak en focus verschilt echter her en der. Als we vanavond een begin kunnen maken om de stap te zetten hier samenhang in te vinden, ben ik tevreden.”

Interactieve themaronde

Tijdens deze rondes werd aan de aanwezigen gevraagd toekomstbestendige oplossingen te vinden voor de uitdagingen binnen de thema’s Instroom & Werving, Behoud & Inzetbaarheid, Strategisch Opleiden en Innovatie. Elke ronde werd voorafgegaan met een korte introductie door een vertegenwoordiger van een innovatief initiatief op dit thema.

 

Thema 1: Instroom & Werving

Dit thema werd ingeleid door Andrea van Steensel, lid Raad van Bestuur van Ipse de Bruggen. “Ipse de Bruggen heeft het koploperscertificaat gekregen op het gebied van werving. Ik zie ons eerder als een soort horde. Onze oplossing voor het versnellen van instroom heeft ons enorm geholpen, maar je kunt alleen versnellen in werven als er ook daadwerkelijk mensen zijn om te werven. Ik nodig de aanwezigen daarom uit om de volgende stap te bedenken.”

Input vanuit de tafels
Uit de tafelgesprekken komt vooral ook het belang van behoud naar voren. Bij werving zien zij een verschuiving naar voorzien in goede voorlichting en oriëntatie ten behoeve van de toeleiding naar zorg en welzijn, waarbij aandacht voor het imago van de sector van groot belang is. Ook wordt aandacht gevraagd voor verbreding van de potentiële doelgroep en een meer gezamenlijke aanpak in de inzet van capaciteit en het aantrekkelijk houden van een loopbaan binnen zorg en welzijn.

 

Thema 2: Behoud & Inzetbaarheid

Wardy Doosje, bestuurder van Werkgeversvereniging Zuid-Holland Zuid, leidde dit thema in. “Bij onze werkgeversvereniging hebben we de drieluik ‘Sterk in je leiderschap’, een dialoogsessie speciaal bedoeld voor leidinggevenden. De centrale vraag hierbij is: hoe organiseer je aandacht in je organisatie? Het belangrijkste is namelijk dat medewerkers zich thuis voelen in een organisatie. Als er goed gezorgd wordt voor de leidinggevenden, zorgen zij automatisch weer goed voor hun medewerkers. De kern van behoud is wat ons betreft oprechte aandacht voor mensen. Ze weten zich gezien en voelen zich erkend in hun bijdrage.

Input vanuit de tafels
Aan alle tafels is het belang van oprechte aandacht benoemd en de rol van de leidinggevende hierin. Er is behoefte aan ondersteunende tools en programma’s om de leidinggevende verder te empoweren in zijn/haar rol. Hierbij worden opties genoemd als leiderschapsprogramma’s en toolkits, maar ook aanbod van intervisie voor leidinggevenden, georganiseerd vanuit ZWconnect. Evenals bij het thema instroom wordt ook hier de urgentie van gezamenlijkheid in deze uitdaging benoemd. Behoud begint bij de eigen organisatie, maar juist ook de collectieve aanpak is in deze van belang.

Thema 3: Strategisch Opleiden

Dit thema werd ingeleid door Hanne Wiegman, programmamanager bij Avant. “Vijf aangesloten ouderenzorgorganisaties doen mee aan het leerwerktraject Waardevol Vernieuwend Onderwijs. In deze samenwerking geven de organisaties met mboRijnland vorm aan praktijkleren. Het project is vijf jaar geleden begonnen met het idee om de praktijk centraal stellen in het onderwijs, oftewel de casuïstiek van de werkvloer mee te nemen naar de klas. Het bleek lastig om binnen de organisaties iedereen mee te kregen, maar uiteindelijk heeft iedereen heeft het omarmt. Wij zijn blij met type medewerker dat het heeft opgeleverd. Deze blijken vaak zelfstandiger en beter voorbereid op de praktijk. Immers is de werkplek de meest rijke leeromgeving. Mijn oproep aan de praktijk is dan ook: neem de regie!”

Input vanuit de tafels
Het belang van modulair en flexibel opleiden werd onderschreven. Ook het onderwijs kan een rol spelen in een meer ketengedachte in de arbeidsmarktproblematiek, waarbij het onderwijs ook partner is in het bevorderen van de instroom en het behoud. Goede en voldoende begeleiding blijft een aandachtspunt. Andere vormen van opleiden kunnen hier mogelijk oplossingen in bieden.

 

Thema 4: Innovatie

Frank Slingerland (gemeente Gouda/campus Gouda) leidde dit thema in. “In de regio Midden-Holland werken we aan het toepasbaar maken van zorgtechnologie. We proberen in de arbeidsmarktregio te kijken naar kansen die er zijn en vanuit daar het thema innovatie vorm te geven. Het vertrekpunt is het bestaande: wat is er momenteel al in het onderwijs en zorgorganisaties waar we op voort kunnen borduren. Vervolgens willen we deze initiatieven groter maken of verbinden met andere initiatieven. Ten aanzien van innovatie is mijn boodschap dan ook: bedenk niet continu iets nieuws, maar ga bij je buren kijken en bedenk hoe je deze innovatie een stap verder kunt brengen.”

Input vanuit de tafels
De deelnemers onderstrepen het belang om de plannen van collega’s verder uit te breiden en uit te bouwen. Hierbij wordt de rol van ZWconnect zeker gezien. Dit is ook het geval bij het delen van de plannen die juist niet gelukt zijn. In de praktijk blijkt juist dit een (nog) grotere uitdaging.

Regionale Samenwerking als basis

Jelle Boonstra, directeur-bestuurder van RegioPlus (samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties), sloot de bijeenkomst af met drie pijlers waar de komende jaren vanuit de werkgeversorganisaties naartoe gewerkt wordt. “Allereerst is het misschien goed om het niet langer te hebben over de arbeidsmarkt, maar simpelweg arbeid. Het woord ‘markt’ suggereert dat je vraag en aanbod bij elkaar kunt brengen, maar we kunnen beter denken in termen van goed werkgeverschap: Hoe maak je werken in zorg en welzijn zijn zo aantrekkelijk mogelijk? Ten tweede gaat de zorg enorm veranderen. We moeten in staat zijn om twee zaken te managen: de verandering van zorg en de verandering van werk. Hier ligt een belangrijke taak voor de werkgeversorganisatie. Tot slot moeten we de verbinding leggen met de informele zorg. We zijn gewend om de zorgvraag de sector in te trekken en een professioneel antwoord te geven.

Nieuws

Samenwerking op flex: zó doen ze het in de regio Gouda


ZWconnect stond drie jaar geleden aan de wieg van een inmiddels succesvolle samenwerking in de regio Gouda.

Nieuwe website ‘Samen Datagedreven Werken’ gelanceerd


Op de website Samendatagedrevenwerken.nl vind je alle informatie over bijeenkomsten, onderzoeken en de datavolwassenheidsscan. 

Acht toekomstbeelden en hun impact op het arbeidsmarkttekort


Rebel Group heeft in opdracht van AZW een rapportage opgeleverd waarin verschillende scenario’s van de sector worden geschetst.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*